På gång!
HBTQ Forum i Förorten - HT 2020

Vi startar ett forum i Vivalla med tema HBTQ. En gång i veckan kommer föreningen Simon Viva att träffa människor som frivilliga kommer och vill diskutera HBTQ frågor utifrån sina egna erfarenheter, perspektiv, inställningar och om hur Sverige lagstiftning ser ut. Gruppen kommer att ledas av en ledare. Gruppen kommer att träffas en gång per vecka på Folkets Hus Vivalla - Mer information kommer snart.

Unga hbtq-personer utsatta för våld och diskriminering
Unga hbtq-personer utsätts i större utsträckning för mobbning, hot och våld än andra unga. De upplever sig också osynliggjorda, kränkta och diskriminerade.
Vår utredning HON HEN* HAN som presenterades 2010 visar att unga som är homosexuella, bisexuella eller transpersoner mår generellt sett sämre än andra unga.
Unga hbtq-personers hälsa
Unga hbtq-personer har generellt sett lägre självkänsla, känner otrygghet och har dålig tillit till andra människor samt har i större utsträckning självmordstankar än andra unga. 25 procent av homo- och bisexuella kvinnor i åldern 16–29 år uppger att de har försökt begå självmord, jämfört med 8 procent av heterosexuella kvinnor i samma ålder. Varannan transperson har övervägt att ta livet av sig. En dubbelt så stor andel unga homo- och bisexuella män och unga män som är osäker på sin sexuella läggning har nedsatt psykiskt välbefinnande än unga heterosexuella män.
Diskriminering
Många unga hbtq-personer upplever diskriminering i samhället och att de blir kränkta av skola, vård, arbetsförmedling och socialtjänst. De är även missnöjda med polisens bemötande vid anmälan av övergrepp. Bland de unga homosexuella och bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av männen som de senaste tre månaderna har blivit bemötta på ett kränkande sätt. Även en stor andel av transpersonerna, 41 procent, upplever att de har blivit utsatta för kränkande behandling de senaste tre månaderna . Att unga hbtq-personer har lågt förtroende för samhällets institutioner kan leda till att de undviker att ta kontakt med dem även om de behöver hjälp.
Våld inom familjen och hedersrelaterat förtryck
Utsattheten för våld från någon inom familjen är högre bland unga hbtq-personer än andra unga. De kan bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck på grund av sin sexualitet, sitt könsuttryck eller sitt normbrytande beteende. De kan utsättas för tvångsäktenskap som ett sätt att kontrollera och förhindra de unga att leva ut sin sexualitet eller könsidentitet. Synen på sexualitet och kön handlar om samhället, kultur, religion och tradition. Sverige har överlag en liberal inställning till ungas sexualitet men denna syn är inte accepterad av alla. Det finns till exempel religiösa grupperingar som utifrån tolkningar av bibeln inte tillåter sex före äktenskapet och som har förbud mot homosexuella handlingar eller könsöverskridande uttryck. Dessutom kan personer som immigrerar, varav många kan komma från länder där det finns mindre acceptans för ungas sexualitet, ha förbud mot homosexualitet och sex före äktenskapet, särskilt för flickor och unga kvinnor. En av fem – 19 procent – unga hbtq-personer i åldern 16–25 år uppger att de utsatts för våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen jämfört med 9 procent bland andra unga. I kartläggningen Gift mot sin vilja uppgav en låg andel av ungdomarna att de får ha ett förhållande med någon av samma kön för sina föräldrar, oberoende av deras kön och ifall de hade svarat att de fritt får välja framtida partner eller inte. I samma kartläggning var andelen unga med utländsk bakgrund som svarade att de skulle bestraffas hårt och att föräldrarna skulle ta avstånd från dem om de var homo- eller bisexuella hög. Det skiljer dem från unga med nordisk bakgrund, som inte svarade att föräldrarna skulle reagera lika negativt.
Hatbrott
Hatbrott kan ses som en extrem konsekvens av vissa normer. Ett hatbrott är ett brottsligt handlande mot en grupp eller en person motiverat av hat gentemot den gruppen, till exempel hbtq-personer. Det är inte en egen brottskategori, utan inkluderar olika typer av brott som misshandel, olaga hot, ärekränkning, hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Tre av fyra unga män i hbtq-målgrupperna uppger att de har utsatts för homofobiska hatbrott. Flertalet har också utsatts upprepade gånger. I Sverige har en knapp femtedel av alla anmälda hatbrott motiv som rör sexuell läggning eller könsidentitet. De vanligaste platserna för att utsättas för hatbrott är i skolan och på arbetsplatsen. Därefter kommer allmän plats och sedan hemmet.
Normkritisk pedagogik behövs
Utredningen HON HEN HAN kopplar situationen för unga hbtq-personer till den öppna eller underliggande diskriminering som finns i samhället. För att bryta diskrimineringen behövs bland annat normkritisk pedagogik som kan synliggöra och förändra normerna. Det är viktigt att skolan arbetar med normkritiska perspektiv och det behöver skapas trygga mötesplatser för unga hbtq-personer. * Hen = Könsneutralt personligt pronomen istället för hon eller han.